Stadgar för Leksands båtklubb
1. Leksands Båtklubb är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben ska verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.
2. Föreningen har till uppgift att verka för en sund utveckling av båtliv och båtsport, att sprida sjövett och ansvarskänsla bland båtägare och andra intresserade samt vårda och vidmakthålla de värden i farkoster, hamnar, bryggor och andra anläggningar som kan komma såväl medlemmar som andra till gagn.
3.1 Medlem i klubben är varje enskild person som på vederbörligt sätt inbetalat årsavgift enligt årsmötets beslut och som ansluter sig till klubbens ändamål. Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem.
3.2 Hedersmedlem utser årsmötet på styrelsens förslag, den eller de medlemmar som på synnerligen utmärkt sätt gagnat klubben. Sådant medlemskap gäller på livstid. Hedersmedlem är befriad från skyldighet att erlägga årsavgift.
4. Båtklubbens organisation ska bestå av: 1 Styrelse 2 Hamnkommité 3 Aktivitetskommité
5. Föreningens angelägenheter sköts genom dess styrelse, eller de personer styrelsen utser. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter samt två suppleanter. De ordinarie ledamöterna väljs för en tid av två år, suppleanterna väljs för ett år. Ordförande utses av årsmötet, under det att styrelsen inom sig utser kassör och sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig med minst fyra ledamöter närvarande. Styrelsen ska avge verksamhetsberättelse vid årsmötet.
6. Hamnkommitén, bestående av tre-fem personer, utses av årsmötet för en tid av ett år.
7. Aktivitetskommitén, bestående av tre-fem ledamöter, varav en ska vara styrelseledamot, väljs av årsmötet för en tid av ett år.
8. För granskning av föreningens protokoll och räkenskaper utser årsmötet två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år. Räkenskaperna ska omfatta tiden 1/1 – 31/12 och vara avslutade och till revisorerna överlämnade senast en månad före dagen för årsmötet.
9. Ordinarie årsmöte ska hållas före februari månads utgång. Extra möte hålls då styrelsen anser det erforderligt. Kallelse utfärdas skriftligen av styrelsen och utsänds minst åtta dagar före mötet.

10. Vid årsmötet ska följande dagordning vara gällande:
1 Årsmötets öppnande
2 Val av ordförande för årsmötet
3 Val av sekreterare för årsmötet
4 Val av 2 rösträknare tillika justeringsmän
5 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
6 Föredragning av föregående årsmötes protokoll och styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
7 Kassarapport
8 Revisorernas berättelse
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Val av ordförande (1 år)
11 Val av 3 ordinarie styrelseledamöter (2 år)
12 Val av 2 styrelsesuppleanter (1 år)
13 Val av 2 revisorer (1 år)
14 Val av 1 revisorssuppleant (1 år)
15 Val av 3-5 ledamöter i hamnkommittén (1 år), utse sammankallande
16 Val av 3-5 ledamöter i aktivitetskommittén (1 år), utse sammankallande
17 Val av 3 ledamöter i valberedningen (1 år), utse sammankallande.
18 Motioner
19 Fastställande av budget och årsavgifter för kommande verksamhetsår
20 Årsmötets avslutande

11. Vid röstning ska 2/3 majoritet gälla. Medlem ska för att erhålla rösträtt årligen inbetala den avgift som bestäms av årsmötet. Övriga äga yttrande- och förslagsrätt, men kan ej delta i beslut.
12. Ändring av föreningens stadgar kan företagas endast av två på varandra följande möten, varav det ena är årsmöte.
13. Föreningen kan upplösas endast efter beslut av årsmötet. Därvid ska dess tillgångar överlämnas till Leksands kommun.