Ordningsregler för Leksands båtklubb

Nedanstående ordningsregler har antagits av båtklubbens årsmöte 1981 samt reviderats vid årsmötet 1992 respektive 2020 och ska iakttas av båtklubbens samtliga medlemmar. Dessa regler har tillkommit för att befrämja och underlätta båtfolkets verksamhet samt höja sjösäkerheten. Grova eller upprepade överträdelser av dessa bestämmelser kan leda till att medlemmar utesluts ur klubben och mister sin båtplats.

1. Sommarbåtplatser disponeras 1/5 – 31/10. Vinterbåtplatser disponeras 1/11 – 30/4. Avgifter för sommar- respektive vinterbåtplats, medlemsskap och arbetsplikt skall vara klubben tillhanda senast på förfallodagen. I annat fall förfaller rätten till båtplatsen och båtklubben kan därefter fritt överlåta båtplatsen till annan.
2. Båtplatsinnehavare ska hålla rent och snyggt både på hamnområdet och bryggorna, vårda sin båtplats samt förtöja sin båt på ett säkert sätt. Se information om lämplig förtöjning på klubbens hemsida. Tankning inom hamnområdet får endast ske vid servicebryggan.
3. Vid Leksands Båtklubbs hamnanläggningar får båt förtöjas endast på plats anvisad av hamnkommitén.
4. Båtplatsinnehavare har skyldighet att tjänstgöra som hamnvärd efter styrelsens bestämmande. Den som inte fullgör sin skyldighet utan godtagbara skäl får året efter göra dubbla hamnvärdspass. Om så inte sker ska medlemmen uteslutas ur föreningen till kommande verksamhetsår.
5. Båtplatsinnhavare ska ha sin båt ansvarsförsäkrad och försäkringsbevis ska kunna uppvisas för styrelsen eller hamnkommitén samt vara registrerat i BAS.
6. Fartbegränsning 5 knop gäller mellan yttre stenkistan och ca 500 m nerströms Tibble bystuga.
7. Ansökan om vinteruppläggning inom hamnområdet ska ske till Hamnkommitén enligt anvisning i höstens Klubbmeddelande. Hamnkommitén beslutar om platstilldelning och ger företräde till medlemmar med båtplats. Avgift för vinteruppställningsplats respektive uppläggningsdag bestäms årligen av årsmötet respektive styrelsen. Uppläggning av båtar på hamnplanen får ej göras före uppläggningsdagen för att ej försvåra arbetet för mobilkranen. Efter sjösättningen skall uppläggningsplatsen avstädas och uppläggningsmaterial bortforslas senast onsdag efter sjösättningen.
8. Hamnkommitén fördelar båtplatser enligt principen 1 internförflyttningar, 2 kölista, 3 storlek samt 4 individuella önskemål så långt det är möjligt. Hamnkommitén har rätt att, i samråd med båtplatsinnehavare, omfördela båtplatser för att bättre kunna utnyttja hamnens resurser. För att erhålla båtplats eller bli uppsatt på kölista skall medlemsavgiften först vara inbetald till klubben.
9. Uthyrning i andra hand eller överlåtelse av båtplats är förbjudet.
10. Byte av båtplats får ske efter godkännande av hamnkommitén.
11. Medlem som erhållit sommarbåtplats men inte kommer att nyttja den ska anmäla detta till hamnkommitén senast 1 juni.. Båtklubben har då rätt att vidareupplåta båtplatsen till annan, varvid 50% av erlagd båtplatsavgift återbetalas. Utlån av båtplats får dock endast ske två säsonger i rad. Därefter förfaller rätten till båtplatsen.
12. Båtklubben anordnar gemensam torr- och sjösättning för de medlemmar som önskar.
13. Styrelsen har rätt att på medlems bekostnad bortlägga/flytta båt/material som medlem placerat i strid med dessa bestämmelser.
14. Anmälan om utträde ur LBK ska ske enligt rutin på LBK:s hemsida. Innan styrelsen beviljar utträdet ska medlem forsla bort båt och all tillhörig material från hamnen samt återlämna nycklar och reglera alla ekonomiska åtaganden.
15. Båtplatsinnehavare ska placera ID-dekal väl synlig på sin farkost.